Služby

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

v súčasnej dobe je stavebná činnosť utlmená.

EKONOMICKÉ SLUŽBY

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • príprava a spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov, vedenie peňažného denníka, vedenie knihy došlých a vystavených faktúr, evidencia majetku, výpočet odpisov majetku, evidencia DPH, vypracovanie priznania k DPH, vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO, z motorových vozidiel, z nehnuteľnosti...

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • príprava a spracovanie pokladničných dokladov a bankových výpisov, vedenie hlavnej knihy, vedenie knihy došlých a vystavených faktúr, evidencia majetku, výpočet odpisov majetku, evidencia DPH, priznanie k DPH, vypracovanie priznania k dani z príjmu PO, z motorových vozidiel, z nehnuteľnosti...

 

| + - | RTL - LTR